عملكرديدبستان : شهيد كمراني                            تاريخ : بسمه تعالي                                    نوع آزمون :

نام و نام خانوادگي :                            

نام درس : زبان آموزي     هدف : آشنايي با ضرب المثل و كاربرد آن در زبان فارسي      كلاس : چهارم

دستور كار :

1- يك ضرب المثل بنويس كه در آن كلمات كوه و آدم به كار رفته باشد. آنرا بنويس.

 

 

2- در مورد ضرب المثلي كه نوشته اي نقاشي زيبايي بكش.

 

 

 

 

 

 

 

 

3- از اين ضرب المثل چه مواقعي استفاده مي كنند ؟

 

 

 

 

.

انتظارات

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

1-                                                                                                                                                                     

2-                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

3-                                                                                                                                                                   

4-                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

3- موارد استفاده از ضرب المثل را درست نوشته است.

 

 

 

 

4- نقاشي را واضح و رنگ‌آميزي آن خوب است.

 

 

 

 

.

 

باز خورد معلم :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    بسمه تعالي                                  نوع آزمون : عملكردي (شناسايي)

نام و نام خانوادگي :                             دبستان : شهيد كمراني                            تاريخ :

نام درس : زبان آموزي هدف : يادگيري كلمات مترادف، متضاد و هم‌خانواده و خلاصه‌نويسي كلاس : چهارم

دختر عزيزم نوشته ي زير قسمتي از داستان موش و شتر انتخاب شده است. قسمتهاي خالي را كامل كنيد و ادامه ي داستان را در 2 سطر بنويسيد.

- روزي بود و روزگاري . در دل دشت بزرگي موشي جوان از راهي مي گذشت (هم خانواده) ................................... موش قصه‌ي ما بسيار مغرور (مترادف) .......................... بود . موش در حال راه رفتن بود كه ناگاه چشمش به شتري پير (متضاد) ......................... افتاد. او با خود انديشيد (مترادف) ................................. چه طور است اين شتر را به خانه ببرم ! موش پيش رفت و افسار شتر را گرفت. شتر هم بدون هيچ مخالفتي (متضاد) ................................ در پي (مترادف) ...................................... موش راه افتاد.

شتر سير( متضاد) ................................. و خوش حال بود. موش بر خويشتن (هم خانواده) ................................ مي باليد و مي گفت من قوي ترين (متضاد) .............................. موشم. تا اينكه بر لب جويي رسيدند موش توقف(هم خانواد) ............................... كرد                     و ...........................................................................................................

 

خودسنجي : احساس خود را از فعاليت اين صفحه با كشيدن آدمك نقاشي كن.

 

 

 

 

باز خورد معلم :

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                          بسمه تعالي                                    نوع آزمون : عملكردي

نام و نام خانوادگي :                             دبستان : شهيد كمراني                            تاريخ :

نام درس : تلفيقي هنر و هديه هاي آسمان  هدف : آشنايي با اعمال ديني                         كلاس : چهارم

فرض كنيد مسافر حرم مطهر امام هشتم (امام رضا (ع)) هستيد ؟

براي اينكه به حرف مشرف شويد چه كارهايي انجام مي دهيد ؟

1- .........................................

2-  ........................................

3-  ........................................

4-  ........................................

به اين اعمال «زيارت» مي گويند. زيارت يعني ...............................................................

در هنگام زيارت چه دعايي مي كنيد آنرا در اين قسمت بنويسيد.

 

 

 

 

 

 


انتظارات :

كار بسيار خوب است و هيچ نيازي به نظارت ندارد. 

كار خوب است و احتياج به نظارت دارد.       

        

كار قابل قبول است و نياز به تلاش دارد.

 

كار ضعيف است و اشتباهات زيادي دارد.

باز خورد معلم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         بسمه تعالي                                    نوع آزمون : عملكردي

نام و نام خانوادگي :                             دبستان : شهيد كمراني                            تاريخ :

نام درس : تلفيقي علوم و هنر        هدف : آشنايي با دستگاه تنفس                     كلاس : چهارم

فعاليت :

دختر گلم مسير عبور اكسيژن به بدن انسان را نقاشي كن و نام هر اندام را در كنار آن بنويس و در مورد آن توضيح كوتاهي بنويس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

انتظارات

بلي

خير

1- شكل اندامها را كشيده است.

 

 

2- انداه هر قسمت را مشخص كرده است.

 

 

3- توضيح را درست و كامل نوشته است.

 

 

4- كار را منظم و تميز انجام داده است.

 

 

.

همسال سنجي :

 

 

باز خورد معلم :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         بسمه تعالي                                    نوع آزمون : عملكردي

نام و نام خانوادگي :                             دبستان : شهيد كمراني                            تاريخ :

نام درس : مدني و هنر     هدف : آشنايي با جامعه ي بزرگتر به نام كشور ايران    كلاس : چهارم

1- دخترم با استفاده از كاغذ رنگي سبز و قرمز و سفيد شكل پرچم را در اين قسمت بچسبان و به سؤالات پاسخ بده.

 

 

 

 

 

 

2- مردم ايران در چه چيزهايي با هم مشترك هستند ؟

 

 

 

3- زبان و خط رسمي ملت ايران :

 

 

4- دين بيشتر مردم ايران :

 

 

.

انتظارات

بلي

خير

1- شكل پرچم را درست چسبانده است.

 

 

2- موارد مشترك را نوشته است.

 

 

3- سؤال را درست جواب داده است.

 

 

جاي خالي را صحيح نوشته است.

 

 

.

باز خورد معلم :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   بسمه تعالي                                   نوع آزمون : عملكردي (شناسايي)

نام و نام خانوادگي :                             دبستان : شهيد كمراني                        تاريخ :

نام درس : تاريخ                          هدف : آشنايي با دولت ساسانيان                كلاس : چهارم

دستور كار :

با توجه به درس ساسانيان جواب دهيد.

1- طبقات اجتماعي مردم آن زمان را در جدول زير مشخص كرده و بنويسيد.

 

نام طبقه ..............................

 

..............................

..............................

..............................

 

..............................

..............................

 

 

 

 

2- موارد صحيح را به همديگر وصل كنيد.

- پايتخت ساسانيان                                        اسلام

- دين رسمي                                                اوستا

- مؤسس دولت ساساني                                زردشتي

- كتاب مقدس                                             تيسفون

                                                                   اردشير

.

انتظارات

بسيارخوب

خوب

قابل‌قبول

نيازبه‌تلاش

1- نام هر طبقه را صحيح نوشته است.

 

 

 

 

2- افراد هر طبقه را درست نوشته است.

 

 

 

 

3- هر مورد را به گزينه ي صحيح وصل كرده است.

 

 

 

 

.

باز خورد معلم

 

 

                                                                    بسمه تعالي                           نوع آزمون : عملكردي (شناسايي)

نام و نام خانوادگي :                             دبستان : شهيد كمراني                    تاريخ :

نام درس : جغرافي           هدف : يادگيري رودها و درياچه هاي ايران      كلاس : چهارم

دختر گلم با توجه به نقشه ي روبرو جاي هر قسمت را مشخص كرده و در جاهاي خالي بنويس.

1- نام درياچه اي در شمال غربي ايران ......

2- نام رودهايي كه به آن مي ريزند ......................

3- نام درياچه اي در نزديكي شهر تهران .........

4- نام دو رود كه به آن مي ريزند ..............

5- رودي كه به خليج فارس مي ريزد .........

6- استفاده از آب رودها را در سه مورد فهرست كنيد.

1. .......................................................

2. .......................................................

3. .......................................................

 

 

.

انتظارات

بسيارخوب

خوب

قابل‌قبول

نيازبه‌تلاش

1- نام درياچه را درست تشخيص داده و نوشته است.

 

 

 

 

2- نام رودهايي كه به آن مي ريزند را درست نوشته است.

 

 

 

 

3- نام درياچه را درست نوشته است.

 

 

 

 

4- نام رودهايي كه به آن مي ريزند را نوشته است.

 

 

 

 

5- نام رود مورد نظر را درست نوشته است.

 

 

 

 

6- استفاده رودها را درست نوشته است.

 

 

 

 

.

باز خورد معلم :

 

 

 

                                          بسمه تعالي                                 نوع آزمون :

نام و نام خانوادگي :                             دبستان : شهيد كمراني                          تاريخ :

نام درس : رياضي                              هدف : يادگيري مساحت                        كلاس : چهارم

دستور كار :

دخترم : با استفاده از روشهاي ترسيم متوازي الاضلاع :

1- متوازي الاضلاعي با اضلاع 2 و 3 سانتي متر رسم كن.

 

 

 

2- ارتفاع و قاعده ي نظير آنرا با دو رنگ متفاوت مشخص كن.

 

 

3- ارتفاع آنرا اندازه گيري كن و در كنار آن بنويس.

 

 

4- مساحت اين متوازي الاضلاع را در اين قسمت محاسبه كن.

 

 

.

انتظارات

بسيارخوب

خوب

قابل‌قبول

نيازبه‌تلاش

1- متوازي الاضلاع را صحيح ترسيم كرده است.

 

 

 

 

2- قاعده و ارتفاع آنرا مشخص كنيد.

 

 

 

 

3- ارتفاع متوازي الاضلاع را اندازه گيري كرده است.

 

 

 

 

4- مساحت آنرا درست محاسبه كرده است.

 

 

 

 

.

باز خورد معلم :

 

 

 

باز خورد معلم :

 

 

 

 

                                                         بسمه تعالي                                    نوع آزمون : عملكردي

نام و نام خانوادگي :                             دبستان : شهيد كمراني                            تاريخ :

نام درس : رياضي                                هدف : يادگيري كسر                             كلاس : چهارم

فعاليت : عزيزم موارد خواسته شده را انجام بده.

1- براي كسر زير شكل بكش و كسري مساوي آن بنويس.

1235='> 

 

 

 

2- براي هر كدام از كسر شكل بكش و آنها را با هم مقايسه كن.

12ؕلف)35 510'>

 

 

12ب)13 12'>

 

 

 

.

انتظارات

بلي

خير

1- براي مورد اول شكل كشيده است.

 

 

2- كسر مساوري به آنرا نوشته است.

 

 

3- براي كسرهاي مورد الف شكل صحيح كشيده است.

 

 

4- كسر الف را درست مقايسه كرده است.

 

 

5- براي كسرهاي ب شكل صحيح كشيده است.

 

 

6- كسر ب را صحيح مقايسه كرده است.

 

 

.

باز خورد معلم :

 

 

 

 

 

 

                                                         بسمه تعالي                                    نوع آزمون : عملكردي

نام و نام خانوادگي :                             دبستان : شهيد كمراني                            تاريخ :

نام درس : رياضي                                هدف : يادگيري تقسيم                           كلاس : چهارم

1- تقسيم زير را انجام داده و عبارت درستي آنرا بنويسيد.

126079 61'>

 

 

 

 

 

2- مسئله : براي خريدن 9  جامدادي 6370 تومان پرداخت شده است. قيمت هر جامدادي چند تومان است ؟

 

 

 

 

.

انتظارات

بسيارخوب

خوب

قابل‌قبول

نيازبه‌تلاش

1- تقسيم را صحيح انجام داده است.

 

 

 

 

2- عبارت درستي آنرا درست نوشته است.

 

 

 

 

3- نوع مسئله را تشخيص داده است.

 

 

 

 

4- مسئله را درست انجام داده است.

 

 

 

 

.

باز خورد معلم :

 

 

 تاريخ : دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱ | ۱۶:۲۵ بعد از ظهر | نویسنده : مرضیه |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.
قالب ئبلاگ